Kallelse till årsmöte i JBC 14 april

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte

Söndagen den 14 april 2013, klockan 18.00

Lokal:  JBC’s klubblokal (Dykarhuset vid Vätterstranden, bredvid restaurangen Sjön)

Kallelse till årsmötet sker genom mail till medlemmarna, på JBC’s hemsida och via event på JBC’s gruppsida på Facebook.

Ärende som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall skriftligen ha inkommit till styrelsen, adress: Martin Fredriksson, Klostergatan 83b, 55335 Jönköping eller mail till martin@j-bc.se senast 7 april 2013.

Anmälan till årsmötet gör du via eventet på Facebook eller via sms/telefon 0736722500, senast 12:e april.

Välkomna till årsmötet!

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 4. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
 6. Revisorernas berättelse för samma period
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret
 8. Behandling av inkomna ärenden som skall vara insända till styrelsen senast 7 april 2013
 9. Diskussion om potentiell beachhall
 10. Diskussion om höstens verksamhet i beachhallen i Falköping
 11. Behandling av styrelsens verksamhetsplan för 2013
 12. Diskussion om träningar
 13. Diskussion om openturnerigar
 14. Diskussion om Lott-turneringar
 15. Val av styrelseordförande på ett år
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter
 18. Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

/Martin